top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB („VOP“)

 

Vážení zákazníci a příznivci fitness,

                                                                                                                 

v tomto textu jsme pro Vás shrnuli všechny důležité právní informace týkající se nakupování v našem e-shopu a objednávání online tréninků. Děkujeme Vám, že věnujete čas jejich pročtení.

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?

 • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit, po uzavření smlouvy jen dohodou s námi, odstoupením od smlouvy tam, kde to zákon umožňuje anebo dle stornopodmínek pro online tréninky (podrobnosti v článku II. odst. 4 až 6 VOP)

 • Dodací podmínky – v článku IV. najdete obvyklou dodací lhůtu u zboží e e-booků a zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání zboží na Vámi určené místo i jak postupovat, pokud zásilka nedorazí v očekávaném stavu. Ve stejném článku najdete i dodací podmínky, resp. podmínky realizace online tréninků.

 • Možnosti platby – Kdy a jakým způsobem se objednávka platí, to je uvedeno v článku III. odst. 4 VOP.

 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – Spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu v našem e-shopu, zjistíte v článku V.

 • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě reklamace, v článku VI. najdete podrobný popis, jak postupovat.

 

 

Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV. DODACÍ PODMÍNKY

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

VIII. ZÁVĚREM

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 

1. E-shop:

    Je to internetový obchod na webovém rozhraní www.ethellia.com.

2. Prodávající:

Provozovatelem e-shopu i poskytovatelem služeb – cvičebních online tréninků i klasických osobních tréninků (dále označována jako „Prodávající“) je fyzická osoba - OSVČ, a to:

    Evženie Březinová

    IČ:                                                06584497

    Sídlo:                                           Nučická 1754/15, Strašnice, 100 00 Praha 10

    E-mail:                                        ethelliafitness@gmail.com

    Telefon:                                      +420 737 529 454

    Prodávající je zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Úřad městské části Praha 10

    Prodávající není plátcem DPH.

    Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

3. Kupující:

    Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní www.ethellia.com uzavře smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží, e-book, členství do online tréninků nebo dárkový poukaz anebo objedná (rezervuje) on-line nebo klasický osobní trénink (souhrnně označováno jako „Produkty“ a online tréninky a klasické osobní tréninky společně jako „Tréninky“). Naše Produkty jsou určené pouze pro spotřebitele, tedy nepodnikající fyzické osoby.

4. Spotřebitel:

    Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

5. Smlouva:

    Na prodej produktů z E-shopu je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána kupní smlouva, při realizaci Tréninků jde o smlouvu o poskytování služeb. Obě tyto smlouvy jsou v dalším textu označovány jediným pojmem „Smlouva“. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce (přičemž volba je na Vás), archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. To znamená, že ustanovení těchto VOP jsou součástí uzavřené Smlouvy. U Tréninků není Smlouva uzavírána prostřednictvím E-shopu. Pouze je možné v samostatné záložce webu provést předběžnou rezervaci (podrobnosti viz v čl. II. VOP).

6. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

    Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. Spotřebitelská smlouva:

    Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel.

8. Závaznost VOP:

    V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

9. Rozhodné právní předpisy:

    Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

 

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

1. Objednávání Produktů (s výjimkou Tréninků) probíhá pouze přes webové rozhraní, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v E-shopu. Objednávání Tréninků probíhá ve formě předběžné orientační rezervace přes rezervační formulář na webu www.ehtellia.com (záložka REZERVACE v menu webu), Smlouva je uzavřená až po upřesnění termínu (viz níže).

2. Popis Produktů a důležité upozornění k tréninkům:

     Veškeré důležité informace o Produktech najdete přímo v E-shopu a na webu. K tréninkům jsou uvedeny i informace o potřebném a doporučeném vybavení, u online tréninků včetně informace o aplikacích, přes které je možné trénink absolvovat.  V E-shopu zde vyobrazeny jednotlivé položky zboží a kliknutím na ně se Vám zobrazí podrobný popis, včetně variant, je-li možnost výběru.

Prezentace Produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

     Před použitím zboží se prosím seznamte s pravidly pro jeho užívání a používejte pouze v souladu s ním. Prodávající neodpovídá za případné zranění, které byste si přivodili při cvičení nesprávným použitím cvičící gumy. Před zahájením sportovní aktivity v podobě tréninků zakoupených v našem E-shopu se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, zda je tento druh aktivity pro Vás vhodný. Necvičte v případě, kdy se necítíte zdraví, resp. kdy Váš aktuální zdravotní stav (včetně aktuálních psychického rozpoložení, únavy apod.) není vhodný pro cvičení anebo jej přímo vylučuje. Při cvičení dodržujte pokyny trenérky. Mějte při cvičení dostatek volného prostoru pro provádění cvičení a odstraňte z dosahu předměty, o které byste se při cvičení mohli poranit. Prodávající neodpovídá za případná zranění nebo jinou újmu vzniklou nedoporučením těchto upozornění.

3. Autorská práva, ochranná známka:

     Pokud si přes E-shop koupíte e-book, pak Prodávající prohlašuje, že každý e-book je vytvořený s využitím jejích zkušeností a znalostí a vychází z její dlouhodobé praxe. Při uvádění informací z e-booku do Vaší praxe je ovšem nutno počítat s tím, že výsledky, kterých dosáhnete, závisí na mnoha faktorech, z nichž spoustu Prodávající nemůže ovlivnit. Je nutno počítat i s odlišnostmi každého člověka, jeho aktuální výchozí kondici, zdravotním stavu, předchozích zkušenostech apod. I pro e-book také platí, že než započnete se cvičením, doporučujeme Vám, abyste se poradili se svým ošetřujícím lékařem a vždy zohledňovali svůj aktuální stav.

     E-book je autorským dílem a jako takový podléhá ochraně dle autorského zákona, občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů. Upozorňujeme, že e-book slouží pouze pro osobní potřebu Kupujícího a není možné jeho obsah, a to ani jeho část, dále veřejně šířit a dávat k dispozici dalším osobám, pokud nejde o výslovné výjimky stanovené platnými právními předpisy anebo pokud k tomu nemáte písemný souhlas autorky. Pro jistotu upozorňujeme, že tedy ani není možné například nasdílet obsah e-booků nebo jejich část na sociální sítě nebo na úložiště souborů apod. Pokud byste chtěli na e-book odkazovat, odkazujte prosím přímo na naše webové stránky (E-shop) a při odkazu v textu uvádějte název e-booku a autorku. Pokud byste chtěli část e-booku zveřejnit nebo jinak užít, kontaktujte nás. Neoprávněný zásah do autorských práv může být i trestným činem.

     Prodávající má registrovanou obrazovou ochrannou známku Ethellia. Respektujte prosím i tuto skutečnost. Ochrannou známku může užívat pouze Prodávající anebo osoby, kterým k tomu udělila licenci. Produkty označené touto ochrannou známkou, které si zakoupíte v E-shopu, jsou určené pouze pro Vaše použití, nikoli k podnikatelské činnosti.

4. Objednání Produktů:

4.1. Objednávání v E-shopu:

    Objednávání provádíte prostřednictvím objednávkového formuláře v E-shopu. Objednávání probíhá tak, že konkrétní Produkt přidáte kliknutím do nákupního košíku; u členství pro online tréninky vyberete dobu trvání členství. Tlačítko pro přidání do košíku je u každé položky. V okamžiku, kdy máte v košíku všechny Produkty, které si chcete koupit, kliknutím pokračujete na další kroky objednávkového procesu. Postupně tak vyplníte Vaše jméno, příjmení, adresu (resp. dodací adresu, je-li předmětem objednávky zboží), e-mail (abychom Vám na něj mohli poslat potvrzení objednávky a komunikovat v průběhu vyřizování objednávky), telefonní kontakt (aby Vás kromě nás mohl kontaktovat i přepravce u objednávky zboží anebo abychom mohli domluvit podrobnosti k cvičební lekci), dále vyberete způsob úhrady a způsob dodání (doručení) zboží, pokud bude systém aktuálně nabízet více možností doručení. V případě, že zvolíte možnost doručení na výdejní místo Zásilkovny, je nutné výdejní místo doplnit v objednávkovém formuláři přímo do políčka „Výdejní místo – Zásilkovna“.

    Před odesláním objednávky se Vám celý objednávkový formulář zobrazí a máte znovu možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

4.2. Rezervace a objednávání Tréninků:

     Na webu v záložce REZERVACE vyberete konkrétní typ tréninku a předběžný termín, vyplníte Vaše jméno, příjmení, e-mail, případně telefon a uvedete informaci o cílech, které chcete s pomocí tréninků dosáhnout. Poté rezervaci odešlete.

5. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Smlouvy:

5.1. U objednávek E-shopu:

    O přijetí objednávky učiněné odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu vyplněnou při objednávce. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. V samostatném e-mailu Vám zašleme fakturu a tyto VOP v textové podobě.

5.2. U Tréninků:

     Po obdržení Vaší rezervace se s Vámi co nejdříve spojíme přes e-mail, případně telefon (pokud zadáte do rezervace i telefonní číslo). Domluvíme si konkrétní termín a podrobnosti tréninku a tuto dohodu potvrdíme v e-mailu, který Vám obratem zašleme. Součástí tohoto e-mailu bude i faktura a tyto VOP v textové podobě. Doručením potvrzovacího e-mailu s fakturou na Váš e-mail je Smlouva uzavřena.

6. Zrušení objednávky, změny uzavřené Smlouvy:

    Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany (do uzavření Smlouvy). Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně může od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují. U Tréninků je možno také využít storno podmínek, jak je uvedeno níže v těchto VOP.

    Jako Prodávající si vyhrazujeme právo neuzavřít Smlouvu, pokud dojde k vyčerpání skladových zásob zboží anebo je naplněna kapacita tréninkových lekcí. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni Vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení je učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš e-mail a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část ceny, přijaté finanční plnění Vám v tomto případě vrátíme způsobem s Vámi dohodnutým, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z Vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo poskytnout službu nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

7. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

8. Objednávat zboží v E-shopu a provádět rezervace je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice zboží probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

9. Vlastnické právo ke zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá cena a zboží jste převzali. 

10. Uživatelský účet:

    Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete anebo si koupíte členství pro online tréninky, zřídíme Vám uživatelský účet a obratem obdržíte na Vámi zadaný e-mail přístupové údaje k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití, resp. zneužití třetím osobám. Jako Kupující se také zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v E-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám.

 

III. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Produktů:

    Cena je uvedena přímo u každé položky v E-shopu, resp. na webu (u Tréninků). Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek IV. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.

2. Sjednaná cena a chyby v uvedené ceně:

    Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu, resp. na našich webových stránkách (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená v E-shopu, resp. na webových stránkách v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Dodání Produktu až po zaplacení:

    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Pro úplnost uvádíme, že toto ustanovení platí i pro Tréninky.

4. Možnosti úhrady ceny:

 • U Tréninků - bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.

 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu PayPal nebo PayU. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., resp. PayU S.A. se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 186, Polsko, které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu uvedených společností. My k těmto údajům nemáme k nim přístup. Podrobnosti můžete nalézt přímo na stránkách www.paypal.com a www.czech.payu.com.

5. Splatnost kupní ceny:

    Kupní cena je při platbě za Tréninky splatná do 5 dní od uzavření Smlouvy. Vždy je však nutné uhradit platbu před zahájením Tréninku (a při platbě v den tréninku doložit, že k úhradě došlo). U plateb prostřednictvím platební brány PayPal je splatnost do 48 hodin od uzavření Smlouvy. Při platbě on-line bankovním převodem nebo platební kartou dojde k úhradě v okamžiku, kdy se Vám zobrazí potvrzení platební brány o zaplacení. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

    Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

    Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY:

A. DODACÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ:

A.1. Možnosti dodání zboží:

    Zboží doručujeme s využitím služeb Zásilkovny. Zásilku je tak možné dodat prostřednictvím přepravce (DPD) na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo výdejní místo Zásilkovny nebo službou Zásilkovna večerní doručení. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Pokud zvolíte dodání prostřednictvím přepravce, je naše povinnost dodat zboží splněna předáním zboží přepravci.

    Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VI. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

A.2. Dodací lhůta:

    Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží připravíme k expedici obvykle do 2 pracovních dnů poté, kdy bude platba provedena přes platební portál. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail zadaný v objednávce.

    Dodací lhůta u zboží doručovaného přepravcem je zpravidla do 3 pracovních dní od předání zboží přepravci, tj. zboží dodáváme do 3 -5 pracovních dní od připsání platby, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné v uvedené lhůtě dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné):

    Výše ceny za dodání zboží závisí na Vámi zvoleném způsobu dodání. U dodání na výdejní místo Zásilkovny je cena 60,- Kč, u doručení na adresu 90,- Kč a večerní dodání Zásilkovna 150,- Kč.

A.4. Důležité upozornění k doručování a převzetí zboží:

    S přípravou zboží k expedici i s jeho doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že zboží již nechcete, dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať zboží zbytečně neodesíláme. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 1 VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření smlouvy a zvlášť poté, co již jsme Vás informovali o předání zboží přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na náš e-mail odstoupení od Smlouvy.

    Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zboží od přepravce nebo ve výdejním místě, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za zboží, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zboží z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit.

    Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

A.5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

B. DODACÍ PODMÍNKY PRO E-BOOKY A ČLENSTVÍ PRO ONLINE TRÉNINKY:

B.1. Způsob dodání: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi členství pro online tréninky Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. II. odst. 10 těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů se Vám budou zobrazovat dostupné tréninky a potřebné informace k nim.

B.2. Dodací lhůta: E-book a přístupové údaje k členství Vám budou dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. při online platbě obratem po zaplacení.

B.3. Náklady na dopravu: U e-booků a členství nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

C. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY PRO ONLINE I KLASICKÉ TRÉNINKY:

C.1. Způsob dodání: Trénink bude realizován dle podmínek uvedených v popisu na webovém rozhraní, v termínu a případných dalších podmínkách individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat trénink za podmínky řádné úhrady celé sjednané ceny. Pro online tréninky obdržíte po úhradě ceny odkaz, resp. informace pro připojení k tréninku. Upozorňujeme, že je nutné mít pro realizaci tréninku funkční připojení k internetu. Nebude-li možné pro nedostatečné připojení na straně Kupujícího, resp. jakékoli technické nedostatky na jeho straně požadovat opakování tréninku nebo jeho přesun na jiný termín a nevzniká ani nárok na vrácení uhrazené ceny. V případě, že je nutné trénink zrušit z důvodu nařízení orgánů veřejné správy (typicky na základě aktuální epidemiologické situace) anebo z důvodů (zejména zdravotních nebo vážných osobních) na straně Prodávající, dohodne se Prodávající s Kupujícím na náhradním tréninku, přičemž i u klasického tréninku lze realizovat náhradu v podobě online tréninku. Zaplacená cena se převede na úhradu takového náhradního tréninku. Pokud by náhradní trénink nemohl být realizován do dvou měsíců od data původního tréninku, pak nedohodnou-li se strany jinak, vrátí Prodávající Kupujícímu uhrazené peníze zpět na účet, ze kterého byla platba provedena. O nemožnosti uskutečnit uhrazený trénink je Prodávající povinna Kupujícího vyrozumět bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nemožnosti dozví. Jde-li o hromadný trénink, uskuteční se pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávající. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení hromadného tréninku při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky bude včas informovat.

C.2. Možnost účasti náhradníka: Na trénink je možné na místo Kupujícího vyslat (zpřístupnit mu vysílání) náhradníka v případě, že se z jakýchkoli důvodů nemůže Kupující zúčastnit.

C.3. Odpovědnost v průběhu tréninku: Kupující je v celém průběhu tréninku za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním (u hromadného tréninku) zcela odpovědný. Kupující účastnící se tréninku je povinen dodržovat pokyny instruktorky (Prodávající) a zohledňovat svůj aktuální stav v průběhu cvičení. Jak již bylo upozorněno výše, Prodávající důrazně doporučuje konzultovat zahájení cvičení s ošetřujícím lékařem a také zohledňovat svůj aktuální zdravotní stav a rozpoložení a případně podle toho cvičení buď vůbec nezahájit anebo i kdykoli v průběhu přerušit nebo ukončit. Účastník tréninku se zavazuje neprodleně instruktorce sdělit, že mu jeho aktuální stav brání v pokračování v tréninku aneb v konkrétním jednotlivém cvičeni. Současně bere na vědomí, že při online tréninku má instruktorka omezené možnosti sama posoudit, zda je vhodné, aby účastník ve cvičení pokračoval anebo prováděl konkrétní jednotlivé cvičení. Účastník se zavazuje, že v případě klasických osobních nebo hromadných tréninků se tréninku nebude účastnit, pokud se nebude cítit zdravotně zcela v pořádku, zejména pokud bude pozorovat příznaky virového onemocnění nebo mít zvýšenou tělesnou teplotu anebo v případě, že je v karanténě. Pro případ, že by se až po cvičení a v následujícím týdnu příznaky projevily a byl pozitivně testován na COVID-19, zavazuje se to Prodávající bez odkladu sdělit. Účastník klasického osobního nebo hromadného tréninku se zavazuje dodržovat provozní řád a stanovená pravidla v prostorách, kde trénink probíhá a prostorách s tím souvisejících (šatny, sprchy apod.) a pravidla stanovená právními předpisy (zejména omezení v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací).

5. Možnost vyloučit Kupujícího (nebo náhradníka za něj) z účasti na tréninku: Kupující (účastníci) jsou povinni při účasti na tréninku nenarušovat jeho průběh. Prodávající je oprávněna Kupujícího (náhradníka) vyloučit z účasti v případě, že nedodržuje tyto VOP a zejména pravidla stanovená v tomto článku IV. anebo v případě, že bude průběh tréninku narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. Storno podmínky: Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na tréninku zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 12 hodin před dohodnutým časem zahájení tréninku, bude Vám vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti v době kratší je cena nevratná. V případě, že Trénink včas nezrušíte, aniž by Vám v tom bránila opravdu vážná překážka, jste povinni cenu uhradit, pokud jste tak neučinili již dříve.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. ZBOŽÍ:

A.1. Případy, kdy jako Kupující můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů:

     Jako Spotřebitel můžete dle NOZ od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

A.2. Jak odstoupit:

     Pokud se rozhodnete tuto možnost využít, je nutné abyste ve 14denní lhůtě od převzetí odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP. Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého zboží se týká, pokud by se netýkalo veškerého koupeného zboží) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

    Současně je nutné, abyste nám nejpozději poslední den uvedené 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy předali nebo na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP odeslali zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy a kterého se odstoupení týká. Při zasílání zboží zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu.

    Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

A.3. Vrácení peněz:

    Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona Vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Jen připomínáme, že institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží jako alternativa prohlédnutí zboží v „kamenném obchodě“. Tedy abyste měli možnost zjistit, jestli jste si objednali zboží, jaké jste chtěli, zjistili jeho funkčnost a vlastnosti. Neslouží k tomu, aby bylo zboží používáno a docházelo ke snižování jeho hodnoty. Pokud byste toto nerespektovali a došlo ke snížení hodnoty zboží, pak si tomu odpovídající poměrnou část kupní ceny jsme oprávněni odečíst z celkové částky Vámi zaplacené při koupi zboží a vrátit Vám jen tento rozdíl.

A.4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:

    Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme. Naopak Kupujícím v rámci odstoupení zaslané zboží obratem vrátíme na doručovací adresu. Upozorňujeme, že pokud by se Vás taková situace týkala a zpět zaslané zboží byste nepřevzali, necháme ho ještě měsíc po neúspěšném pokusu o doručení u nás uskladněné. Po tuto dobu budete mít možnost si zboží na vlastní náklady vyzvednout. Pokud tak neučiníte, bez dalšího upozornění zboží (je-li to možné) prodáme a výtěžek z prodeje po odečtení nákladů Vám zašleme. Není-li prodej možný, zboží místo prodeje zlikvidujeme.

B. E-BOOKY A ČLENSTVÍ (ČLENSKÁ SEKCE):

B.1. E-book Vám dodáváme obratem po úhradě, resp. u platby klasickým bankovním převodem nejpozději do 3 dnů po připsání úhrady na náš účet, tedy během 14denní lhůty po uzavření Smlouvy. Odesláním objednávky tedy výslovně souhlasíte s tím, že Vám během této 14denní lhůty bude e-book dodán. Proto Vás informujeme, že v tomto případě se uplatní ustanovení § 1837 písm. l) NOZ, dle kterého pokud je digitální obsah (e-book) dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, nemá spotřebitel nárok na odstoupení od Smlouvy.  Samozřejmě to nijak nevylučuje odstoupení od smlouvy v rámci oprávněné reklamace, tj. pokud by měl e-book takové vady (nebo vůbec nebyl dodán), jak je popsáno v článku VI. těchto VOP.

B.2. Totéž jako pro E-book platí i pro členství. I zde je Vám obratem po úhradě, resp. do 3 dnů zpřístupněn celý obsah tréninkový plán a přístup ke speciálnímu článku na blogu a ohledně tohoto obsahu se proto uplatní ustanovení § 1837 písm. l) NOZ o nemožnosti odstoupit od Smlouvy. Současně jsou v termínu s Vámi dohodnutém poskytnuty 2 osobní nebo online konzultace, tj. je započato s poskytováním služeb s Vaším výslovným souhlasem. Jsou-li služby poskytnuty v průběhu 14denní lhůty od uzavření smlouvy, není dle § 1837 písm. a) NOZ možno od Smlouvy odstoupit. V případě, že by takto byla poskytnuta jen část služeb, bylo by možné ohledně zbylé části služeb odstoupit, ovšem v tomto případě je Kupující povinen uhradit tu část ceny, která odpovídá službám již poskytnutým.   

C. TRÉNINKY:

C.1. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. smlouvu o využití volného času poskytovanou v určeném termínu, není možné dle § 1837 písm. j) NOZ od Smlouvy odstoupit. Uplatní se zde storno podmínky (čl. IV. těchto VOP).

D. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení smlouvy:

D.1. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 3 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na sjednanou cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

D.2. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

2. Vady, za které neseme odpovědnost:

    Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží, e-book nebo členství při dodání nemá vady. U Spotřebitele platí, že v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. U tréninků odpovídáme za to, že jsou poskytnuty řádně, v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy.

3. Jaké nároky můžete v případě vady na Produktu požadovat?

 • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) Þ nárok na bezplatné odstranění vady.

 • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně i po opravě anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze Produkt řádně užívat Þ nárok na dodání nového Produktu (anebo nové součásti, týká-li se vada jen součásti věci) anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny.

 • Jde o vadu neodstranitelnou Þ nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

 • Není-li možné dodání nového Produktu namísto původního vadného nebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže Þ máte také právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

 • při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 • vyplývá-li to z povahy věci,

 • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

    O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě Vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme Vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

 

VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávající nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese ethelliafitness@gmail.com.

2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávající a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. Tím nejsou dotčena ujednání týkající se autorského práva a ochranné známky.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 8.1.2021

bottom of page