top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.ethellia.com, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo zákona nebo číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 1. Obsah a účel dokumentu

 2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

 3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

 4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

    Evženie Březinová

    IČ:                                                06584497

    Sídlo:                                           Nučická 1754/15, Strašnice, 100 00 Praha 10

    E-mail:                                        ethelliafitness@gmail.com

    Telefon:                                      +420 737 529 454

    Zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Úřad městské části Praha 10

 (dále jen „Správce“)

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním produktů, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu SKYPE, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom Vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro konzultaci jsou určité vstupní údaje nezbytné). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké produkty jsme Vám poskytli, informace ze vzájemné komunikace při poskytování zboží a služeb, u tréninků informace o Vašich tréninkových cílech a záměrech.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Údaje o aktuálním zdravotním stavu a anamnéze, pokud nám je sdělíte a je-li to nezbytné pro řádné poskytování služeb.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké produkty jsme Vám poskytli, informace ze vzájemné komunikace při poskytování zboží a služeb, u tréninků informace o Vašich tréninkových cílech a záměrech.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje o aktuálním zdravotním stavu a anamnéze, pokud nám je sdělíte a je-li to nezbytné pro řádné poskytování služeb.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. U zvláštních kategorií údajů je právním titulem Váš výslovný souhlas.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, adresa, informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké produkty jsme Vám poskytli.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: Jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nejste zatím naším klientem a udělíte nám svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení (Newsletter, zasílání informací o novinkách a našich službách a produktech), budeme zpracovávat k zasílání obchodních sdělení Vaše jméno, příjmení a e-mail, které vyplníte do formuláře pro zasílání Newsletteru nebo jiných obchodních sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to jednoduše kliknutím na odkaz v každém takovém obchodním sdělení. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Pouze na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat tzv. marketingové cookies. Podrobnosti o cookies jsou v samostatném dokumentu na našich webových stránkách.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Konkrétně se jedná o následující zpracovatele:

 • provozovatel platební brány PayPal – společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., www.paypal.com,

 • provozovatel platební prány PayU – společnost PayU S.A., www.czech.payu.com,

 • pro doručování zásilek využíváme služeb společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306. www.zasilkovna.cz, která zpracovává osobní údaje za účelem doručení a s tím souvisejících záležitostí,

 • pro tvorbu našich webových stránek využíváme platformu společnosti Wix.com Ltd., www.cs.wix.com.  

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu ethelliafitness@gmail.com. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na našich webových stránkách. Toto znění je účinné od 8.1.2021

bottom of page